Üniversitemiz İnşaat Fakültesinde 5000 m2 kapalı alana sahip müstakil bir binada bulunan Hidrolik ve Kıyı Mühendisliği Laboratuvarı, eğitim – öğretim ve araştırma faaliyetlerinde kullanılmaktadır.

Mevcut laboratuvarın altyapısının iyileştirilmesi ve modernizasyonu, 18 Şubat 2019 tarih ve 30690 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından 2019 Yılı Yatırım Programı Teknolojik Araştırma Sektörü kapsamında desteklenmektedir.

Projenin ilk fazıyla birlikte mevcut laboratuvarda bulunan deney havuzu, modernize edilerek ülkemizde bulunmayan üç boyutlu kendinden sönümlendiricili düzensiz yönsel dalga üreteci ile donatılmaktadır. Projenin ikinci fazı kapsamında, tamamlanması planlanan yeni gemi model deney havuzu ve atölyeleri ile İleri Hidrodinamik Araştırma Merkezi gerek ülkemizin gerekse Avrupa’nın önde gelen denizcilik araştırma merkezlerinden biri haline gelecektir.

2019 yılı içerisinde 37 m x 31 m boyutlarındaki mevcut havuzun duvarları, proje amacına uygun olarak 2.2 m’ye yükseltilmiştir. Proje kapsamında tasarlanan dalga üreteci ile dalga monitörünün montajı ve testleri tamamlanarak, önümüzdeki aylarda faaliyete geçmesi planlanmaktadır. Böylece gerçek deniz durumu yansıtılarak üç boyutlu deneysel çalışmalar gerçekleştirilecektir.

Duvarları yükseltilmiş havuz

 

Havuza kurulacak dalga üreteç sistemi

Ticari ve askeri amaçlı gemilerin manevra ve hidrodinamik testleri, kıyı ve deniz yapıları, ticari ya da turizm amaçlı liman yapıları, açık deniz platformları, denizaltı boru ve enerji hatlarının tasarımı, denizde yapılacak enerji üretim sistemlerini planlanması ve geliştirilmesi, ileri teknolojilerin kullanımını gerektiren stratejik yatırımlardır. Bu nedenle bu tip laboratuvarlar çoğunlukla gelişmiş ülkelerin üniversitelerinde bulunmakta, stratejik yatırımlara yönelik araştırmalara ait fiziksel model çalışmaları yapılmakta ve ileri mühendislik testleri gerçekleştirilmektedir.

İleri Hidrodinamik Araştırma Merkezi’nde gerçekleştirilecek deneysel çalışmalardan bazı örnekler;

– Kıyı ve Açık Deniz Yapıları; Liman planlama, dalgakıranlar, su alma ve verme yapıları (termik, nükleer santraller için), boru hatları, enerji nakil hatları, kıyı koruma yapıları (kıyı duvarları, mahmuzlar, ardışık dalgakıranlar, tahkimatlar), kıyı dolgu tahkimatları, yanaşma yapıları vd.

– Kıyı morfolojisi; Kıyı alanlarında erozyon, kum taşınımı, planlama, akarsu ağızları, delta modelleri vd.

– Yenilenebilir Enerji Yapıları; Deniz rüzgâr enerjisi tarlaları, dalga enerjisi, akıntı enerjisi,

– Açık deniz yapıları; Petrol, doğal gaz enerji platformları,

– Küresel İklim Değişikliği; Küresel ısınma kaynaklı deniz su seviyesi değişiminin kıyı alanları, deniz yapıları, kıyı yapıları, morfoloji ve ekoloji üzerindeki etkileri,

– Afet Modelleri; Deprem ve Tsunami model çalışmaları,

– Captive model testleri,

– Denizaltı ve suüstü gemileri kontrol deneyleri,

– Dönüş esnası sevk deneyleri,

– Hidrofoil Performans çalışmaları,

– İnsansız Su Altı Araçları deneyleri (AUV, ROV),

– Infrared Optik İzleme Sistemi ile gemi modellerinin doğrusal stabilite testleri,

– Açık deniz platformlarının dalgalı ortamda performans analizleri,

Projenin tamamlanmasıyla birlikte, dünyada önemi gittikçe artan her türlü insansız deniz aracı geliştirilmesinde gerekli olan araştırma-geliştirme faaliyetleri icra edilebilecektir. Bu kapsamda askeri ve bilimsel alanda konu ile ilgili araştırma ve ürün geliştirme yapan kurum ve kuruluşlara Ar-Ge hizmeti verilmesi projenin en önemli çıktıları arasında görülmektedir.

Projenin ikinci fazında, Türkiye’nin en modern ve kapsamlı gemi model deney havuzu yapılması planlanmıştır. Havuz boyutları 200 m boy, 14 m genişlik ve 8 m derinlik şeklinde olup, Avrupa’nın önde gelen model deney havuzlarının birisi olacaktır. Bu havuzda her türlü gemilerin, direnç, sevk, denizcilik analizleri ile denizaltıların manevra deneyleri icra edilecektir.

 

Model Çekme Havuzu

Hem eğitim ve öğretim (özellikle yüksek lisans ve doktora çalışmaları) hem de araştırma amaçlı faaliyet gösterecek olan İleri Hidrodinamik Araştırma Merkezi ile ülkemiz yeni bir yetenek ve altyapıya sahip olacaktır.

Bünyesindeki yetişmiş nitelikli insan gücü ile günün modern teknolojilerine dayalı makine-teçhizat, donanım ve yazılımı içinde bulunduran merkezin, bu alanda ulusal ve bölgesel düzeyde Ar-Ge faaliyeti yürütme kapasitesine sahip araştırma altyapısı statüsüne kavuşturulması hedeflenmektedir