Yeni Kurulan UYGAR Merkezleri ve Araştırma Laboratuvarları

Araştırma ve geliştirmenin ülkelerin kalkınmasındaki öneminin her zaman farkında olan Yıldız Teknik Üniversitesi, köklü geçmişinin ve gerçekleştirmiş olduğu çalışmalarının bir sonucu olarak YÖK tarafından belirlenen araştırma üniversiteleri arasındaki yerini almıştır. Bu bakışla, eğitim-öğretim faaliyetlerinin kalitesi kadar araştırma kalitesi de üniversitemiz için önemli bir kurumsal ilgi alanıdır. Son yıllarda ülkemizin bilgi ve teknoloji birikimini artırma hedefiyle üniversitemizdeki Ar-Ge olanaklarının artırılmasına yönelik önemli atılımlar gerçekleştirilmiştir. Bu doğrultuda, üniversitemiz bünyesinde kurulan yeni Uygulama ve Araştırma (UYGAR) merkezleri ve araştırma laboratuvarları ile ilgili bilgiler aşağıda yer almaktadır.

 

YENİ KURULAN UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZLERİ

AKILLI ŞEHİRLER UYGAR MERKEZİ

Paydaşlar arası işbirliği ile hayata geçirilen, yeni teknolojileri ve yenilikçi yaklaşımları kullanan, veri ve uzmanlığa dayalı olarak gerekçelendirilen ve gelecekteki problem ve ihtiyaçları öngörerek hayata değer katan çözümler üreten daha yaşanabilir ve sürdürülebilir şehirler olarak tanımlanan “Akıllı Şehir” kavramı çerçevesinde ülkemizde son yıllarda kamu kurum ve kuruluşları tarafından önemli çalışmalar yürütülmektedir. Akıllı Şehir politikalarına ulusal katmanda bütüncül bir bakış açısı getirilerek birlikte çalışabilme yetisi kazanmak ve belirlenen politikalarla uyumlu yatırımlar önceliklendirilerek yetkin ve üreten Akıllı Şehir Ekosistemi tarafından yatırımların doğru proje ve faaliyetlerle uygulandığını güvence altına almak amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2020-2023 Ulusal Akıllı Şehirler Strateji ve Eylem Planı hazırlanmıştır. Planın önemli paydaşlar arasında üniversitelerde yer almak ve birçok eylemde ilgili kurum olarak gösterilmektedir. Milli hedeflere katkıyı en önemli görev ve başarı ölçütü olarak gören üniversitemizde ülkemizin ilk Akıllı Şehirler Uygulama ve Araştırma Merkezi kurularak yönetmeliği 6 Ekim 2019 tarih ve 30910 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Merkezin temel amaçları;

– Akıllı şehir uygulamaları ile ilgili politika ve strateji çalışmalarını yürütmek, projeler geliştirmek ve gerçekleştirmek, Üniversite ile kamu ve özel sektör kuruluşları tarafından gerçekleştirilen akıllı şehir uygulamaları arasında eşgüdüm sağlanması ve yaygın kullanımın temin edilmesine katkıda bulunmak.

– Akıllı şehir uygulamalarına yönelik yerli ve milli teknolojiler geliştirmek ve ulusal ölçekteki endüstri ve kamu sorunlarının çözümüne yönelik araştırmalar ve incelemeler yapmak.

– Akıllı şehirlerin planlanması, hayata geçirilmesi, yerli ve milli akıllı şehir teknolojilerini içeren sürdürülebilir çevre dostu yönetimin gerçekleştirilmesi için araştırma ve geliştirme (AR-GE) faaliyetlerini gerçekleştirmek ve bunun için araştırma altyapısını oluşturmak.

– Coğrafi bilgi teknolojileri, akıllı şehir, akıllı kampüs, akıllı millet bahçeleri vb. uygulamalara yönelik standartların oluşmasına öncülük etmek ve bu kapsamda ulusal standardizasyon ve sertifikasyon çalışmaları gerçekleştirmek.

Merkezin ifade edilen amaçları doğrultusunda çalışma gurupları oluşturulmuştur.

AŞUAR ÇALIŞMA GRUPLARI

Araştırma Merkezi tarafından, Esenler Belediyesi ile Esenler ilçe sınırları içerisinde gerçekleştirilecek kentsel dönüşüm faaliyetlerinde akıllı şehir uygulama alanlarına yönelik olarak Akıllı Şehir Esenler Projesi kapsamında iş birliği çalışmaları yürütülmektedir.

 

BİYOMEKATRONİK VE ROBOTİK SİSTEMLER UYGAR MERKEZİ

Biyomekatronik, insan vücut fonksiyonlarının desteklenmesi veya bu fonksiyonların yerini alacak mekatronik sistemlerin geliştirilmesi ile ilgili bir alt disiplindir. Dış iskelet robotları, akıllı ortezler, elektronik kontrollü akıllı protezler, rehabilitasyon robotları, zeki rehabilitasyon teknolojileri, mekatronik unsurlar içeren medikal cihazlar ve özürlülere yönelik diğer elektro-mekanik sistemlerin geliştirilmesi biyomekatroniğin uygulama alanlarıdır.

Robotik sistemler, savunma, endüstri, otomotiv ve medikal alanlarındaki uygulamalarda önemli bir yer teşkil etmektedir. Bu sistemlerin yapay zekâ kontrollü olarak geliştirilme çalışmaları tüm dünyada her geçen gün hız kazanarak devam etmektedir. İnsansız kara, deniz ve hava araçları, esnek otomasyon sistemleri, arama – kurtarma, maden arama, kamu güvenliği amaçlı robotik sistemler bu sistemlerin uygulama alanlarından bazılarıdır.

Merkezin temel amacı, biyomekatronik ve robotik konusunda bilimsel bilgi üretmek, bu amaçla bilimsel araştırma çalışmaları yapmak, üniversite-sanayi işbirliği kapsamında bu alanda faaliyet gösteren teknoloji şirketleri ile katma değeri yüksek milli ve yerli teknolojilerin üretilmesine katkı sağlamaktır.

  

  

 

İSTATİSTİK UYGAR MERKEZİ

Günümüzde teknolojinin de hızla ilerlemesi ile kurumların verileri toplama, saklama ve işleme konularına verdiği önem sürekli artmaktadır. Mevcut verinin uygun tasarımlarla ve yöntemlerle işlenerek aksiyon planları oluşturulması eskisinden çok daha büyük öneme sahiptir. Verinin hayatımızdaki öneminin artması ile Yıldız Teknik Üniversitesi de veri hakkında farkındalık yaratmak, araştırma/geliştirme faaliyetlerine yardımcı olmak, üniversite tarafından talep edilen anketleri düzenlemek, raporlamak ve istatistiksel analiz konularında destek olmak amacıyla 2017 yılında İstatistik Uygulama ve Araştırma Merkezi’ni kurmuştur. Merkezimizde yürütülen faaliyetler şunlardır:

– Kurum içi ve kurum dışı kişilere istatistiksel danışmanlıklar verilmesi

– Üniversitenin her yıl yapılan idari ve akademik personel memnuniyet anketlerinin gerçekleştirilmesi ve istatistiksel olarak raporlanması

– Üniversitenin personel servis kullanımına yönelik memnuniyet anketlerinin istatistiksel analizinin yapılması

– Kurum içinden ve kurum dışından kişiler için yüz yüze İstatistik eğitimlerinin planlanması

– Öğrencilerimize kısmi zamanlı öğrenci olarak merkezde çalışma olanağı sunulması

– Öğrencilerimize merkezde staj yapma olanağı sağlanması

  

 

SANAT VE TASARIM UYGAR MERKEZİ (SATPARK)

SATPARK, akademik ve kültürel camiada yıllardır ihtiyaç duyulan, gerçekleşmesi beklenen bir proje olup Üniversitemizin, şehrimizin ve ülkemizin bugüne kadar yokluğunu önemli ölçüde hissettiği önemli bir alanda hizmet vermek üzere kurulmuştur.

SATPARK, sanat ve tasarım sahasında ihtiyaç duyulan programların hazırlandığı, hizmetlerin gerçekleştiği geniş kapsamlı bir planlama merkezidir. Sanatçı ve tasarımcıları endüstri alanları ve toplumla buluşturmayı, dış paydaşların bu alanlardaki meselelerine çözümler üretmeyi hedefleyen bir merkezdir. Sanayileşme ve üretim sahasında yıllardır eksikliği duyulan tasarım ve estetik çözümleri hayata geçirmek amacıyla Rektörlüğümüzün önemli projeleri arasında kayda giren “SATPARK Sanat ve Tasarım Araştırmaları Merkezi” bu konuda mühim bir adım olmuştur.

SATPARK bünyesinde Gerçeklik Laboratuvarı, Seramik, Tasarım ve Baskı atölyeleri ile proje fikirlerinin geliştirildiği Fikir Atölyesi bulunmaktadır.

2018-2019 yılları arasında SATPARK bünyesinde 5 adet BAP projesi tamamlanmış olup 4 adet BAP projesi ise halen devam etmektedir. Merkez bünyesinde 5 söyleşi, 1 konferans, 2 workshop ve 4 sergi düzenlenmiştir.

  

              

 

SOSYAL İNOVASYON UYGAR MERKEZİ (SOSYOPARK)

Toplumsal gelişme süreçlerinin ihtiyaç olarak gündeme getirdiği sosyal konulara Üniversite, merkezi ve yerel yönetim kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve özel işletmeler birlikteliğinde katılımcı, paylaşımcı ve işbirlikçi bir yaklaşım ile bütüncül çözümlemeler geliştirmek amacı ile kurulmuştur. Merkezin faaliyet alanları:

– Amacı doğrultusunda araştırmalar, uygulamalar, etkinlikler yapmak, bunları yazılı ve görsel yayına dönüştürerek kamuoyuna mal etmek.

– Sosyal konular ile ilgili kamu kurumları, gerçek ve tüzel kişiler ile projeler geliştirmek, uygulamak.

– Merkezi ve yerel yönetim kuruluşları, sivil toplum örgütleri, özel işletmeler ile gerçek kişilerin sosyal sorumluluk alanlarında yer alabilmeleri hususunda örgütlenme ve faaliyet destek süreçleri oluşturmak.

– Sosyal konular ile ilgili sempozyum, konferans, çalıştay vb. etkinlikler düzenlemek.

– Sosyal konular ile ilgili basılı ve elektronik ortamda dergi, kitap, broşür vb. yayınlar hazırlamak.

– Sosyal konular ile ilgili alanlarda araştırma, inceleme, danışmanlık vb. hizmetler sunmak.

– Sosyal konular ile ilgili diğer çalışmaları gerçekleştirmek.

  

  

 

OTONOM RAYLI SİSTEM ARAÇLARI UYGULAMA ARAŞTIRMA MERKEZİ ALTYAPI PROJESİ

Üniversitemiz bünyesinde kurulması planlanan “Otonom Raylı Sistem Araçları Uygulama Araştırma Merkezinin (YTÜ-ORAYSAM)” faaliyet alanlarının belirlenmesi için 4 Temmuz 2017 tarihinde düzenlenen “Otonom Ulaştırma Sistemleri Çalıştayı”na sektörün önemli temsilcileri katılarak görüş ve önerilerini tarafımıza aktarmışlardır.

TCDD, TÜVASAŞ, TCDD DATEM, İBB Metro İstanbul A.Ş., İBB İSBAK A.Ş., ASELSAN, DURMAZLAR, ELMAK, SİSRAY, YÜKSEL PROJE, YAPI MERKEZİ IDIS

Çalıştayın akabinde “Kalkınma Bakanlığı”nın çağrısı ile “Otonom Raylı Sistem Araçları Uygulama Araştırma Merkezi Altyapı Projesi” hazırlanarak 27.02.2018 tarihinde başvuruda bulunulmuştur.

Kurulması planlanan merkezde 4 farklı laboratuvara yer verilmiştir. Bunlar sırasıyla;

●             Gövde ve Boji Teknolojileri Laboratuvarı

●             Manyetik Levitasyon ve Tahrik Sistemleri Laboratuvarı

●             Araç Kontrol ve Sinyalizasyon Laboratuvarı

●             Demiryolu Üstyapı Teknolojileri Laboratuvarı’dır.

Proje ile Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü içerisinde bir raylı sistem hattı kurulması da planlanmaktadır. Kurulacak olan raylı sistem hattı üzerinde yolcu taşımanın yanında otonom ve diğer sistemlere dair araştırma, uygulama ve geliştirme faaliyetleri de gerçekleştirilecektir.

  

Hali hazırda gerçekleştirilen proje başvurusu teknik yönlerden değerlendirilmiş ve düzenlenen panellerden de başarı ile çıkmıştır. “T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı” ile projenin başlaması için gerekli olan bütçe görüşmeleri devam etmektedir.

Proje dosyasında da belirtildiği üzere, Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde çok disiplinli “Akıllı Ulaşım Sistemleri Yüksek Lisans Programı” için gerekli hazırlıklar 2020 yılı içerisinde tamamlanarak Yükseköğretim Kurumu’na gönderilmiştir.

 

TOPRAKSIZ TARIM ARAŞTIRMA ve UYGULAMA SERASI

Yıldız Teknik Üniversitesi olarak, milli tarımın kalkınmasına destek olmak amacıyla yerel yönetimlerde bir ilke imza atarak topraksız tarım serası kurulmuştur. Üniversitemiz ile İBB iştiraki Ağaç ve Peyzaj AŞ arasında 2017 yılında imzalanan protokol kapsamında “Topraksız Tarım Araştırma ve Uygulama Serası” etkin olarak faaliyet göstermeye başladı. Cam sera olarak 1700 m2 alanda kurulan serada domates, çilek, kıvırcık ve Akdeniz kıvırcığı yetiştirilmiştir.

Bitkilerin topraktan aldığı besinler, sıvılaştırılmış organik gübrelerle karşılanmakta bitkilere kimyasal ilaç verilmemektedir.

Böylelikle sağlıklı ve besin değeri yüksek ürünler elde edilmektedir.

  

 

YENİ KURULAN ARAŞTIRMA LABORATUVARLARI

ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ

Biyomalzeme ve Doku Mühendisliği Laboratuvarı

Biyomalzeme ve Doku Mühendisliği Laboratuvarında, hastalıklar ve kazalar neticesinde hasar görmüş veya işlevini yitirmiş organ ve dokulara destek sağlayacak veya onların yerini alabilecek malzemelerin, doku veya organların geliştirilmesine yönelik çalışmaların yapılması planlanmaktadır.

Bu kapsamda, biyomalzeme ve doku mühendisliği alanlarındaki çalışmalar birlikte yürütülecektir. Biyomalzeme alanında yüzey mühendisliği prensipleri ve nanoteknoloji kullanılarak;  malzemelere biyoaktivite, antimikrobiyal özellik, kan uyumluluğu, çeşitli biyomoleküllerin kontrollü salımı vb. özelliklerin kazandırılması, akıllı ilaç taşıma ve hastalıkların tanısında kullanılabilecek nanobiyomalzemelerin geliştirilmesi üzerine çalışılacaktır.

Doku Mühendisliği alanında ise, laboratuvar bünyesinde bulunan hücre kültürü laboratuvarında kök hücrelerin izolasyonu, görüntülenmesi ve çoğaltılması gerçekleştirilecektir. Bu kök hücreler Biyomalzeme Laboratuvarında üretilen 3 boyutlu yüzey özellikleri iyileştirilmiş, mekanik açıdan kuvvetli, vücut ile uyumlu doku iskeleleri üzerinde çoğaltılıp hedef dokuya farklılaştırılacak ve oluşan dokuların kendilerine has özellikleri, gen ekspresyon ve protein sentez profilleri araştırılacaktır.

Üniversitemiz bünyesinde kurulan bu laboratuvarda yapılacak çalışmalar ile ülkemizin de Ulusal Bilim Teknoloji ve Yenilik Stratejisi çerçevesinde belirlenmiş olan öncelikli alanları arasında yer alan Biyomalzeme ve Doku Mühendisliği alanına katkı sağlanacaktır.

Fizyolojik Kontrol Laboratuvarı

Dolaşım sistemi başta olmak üzere, insan vücudundaki geri beslemeli kontrol mekanizmalarının nümerik ve fiziki ortamda modellenmesi; elde edilen bilgilerin tıbbi teşhis ve tedavi cihazlarının geliştirilmesi ve öğrencilerin eğitilmesinde kullanılması amacıyla kurulmuştur.

Laboratuvarın öncelikli araştırma konusu 0 yerli, orijinal ve rekabetçi bir kalp destek pompasının üretimini gerçekleştirmektir. Pompa nümerik ortamda tasarlanmakta ve hesaplamalı akışkanlar dinamiği ile test edilmekte; 3B yazıcıda oluşturulan fiziksel prototiplerin performansı tasarlanan tezgahüstü dolaşım benzetim modellerinde gösterilmektedir. Bu süreçte mekanik, elektrik, hidrolik, pnömatik, vb. sistemlerin analojisi ve sentezi uygulanmakta, optimal kontrol metotları kullanılmakta, özgün elektronik devreler ve yazılımlar oluşturulmaktadır.

Fizyolojik Kontrol Laboratuvarında çalışmalar TÜBİTAK fonlarıyla desteklenmektedir. Laboratuvar altyapısı kalp destek pompasına ek olarak, diğer tıbbi tanı ve tedavi cihazları için de Ar-Ge çalışmalarının sürdürülmesine uygundur.

  

Radar Araştırmaları Laboratuvarı (RADAL)

Laboratuvar bünyesinde iki adet mobil RF ölçüm kutusu, bir adet kum teknesi ve bir adet su havuzu ölçüm düzenekleri bulunmaktadır. Bu düzenekler ile;

– Anten kalibrasyonu

– Hareketli/ hareketsiz hedeflerin radar kesit alanı analizi

– Hareketli hedeflerin Doppler analizi

– Yüzey dalgası yayılımı ve deniz üstü platformların radar kesiti alanı analizi

– Kırınım tomografisi ile gömülü cisimlerin uzaktan tespiti

konularında araştırmalar yürütülecektir.

 

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Biyotransformasyon ve Bitki Kimyası Laboratuvarı

Biyotransformasyon Laboratuvarında yeni ilaçların geliştirilmesinde oldukça önemli olan farmakolojide etkin rol oynayan biyodönüşüm çalışmaları yapılmaktadır. Yapılan çalışmalarla optikçe saf, öncü ilaç hammaddeleri verebilecek yeni heterohalkalı bileşik türevlerinin enzimler ve mikroorganizmalar yardımı ile kemoenzimatik sentezi gerçekleştirilmektedir. Elde edilen farmokolojik olarak önemli yeni bileşiklerin farklı mikroorganizmalar ile biyodönüşüm reaksiyonunun incelenmesi, biyodönüşüm reaksiyonlarını gerçekleştiren mikroorganizmaların saptanması, kullanılan mikroorganizmalar (küf, bakteri) üzerinde mikroorganizma ve substrat etkisinin incelenmesinin yanı sıra, NAD+ bağımlı Format Dehidrogenaz ve alkol dehidrogenazın expresyonu gerçekleştirilerek substrat biyokatalizör etkileşimlerinin incelenmesi laboratuvar çalışmaları arasındadır. Disiplinlerarası nitelik taşıyan bu çalışmalar ve yapılan deneyler laboratuvarda bulunan GC-MS, HPLC, HPTLC, MPLC, Polarimetre, Liyafilizatör vb cihazlar kullanılarak reaksiyonların izlenebilirliğini ve sonuçlarının uluslararası alanda kabul görmesini sağlamaktadır. Laboratuvarda uluslararası düzeyde çalışmalar yürütülmektedir.

  

Rejeneratif Doku ve Hücre Kültürü Laboratuvarı

Laboratuvarda aktif olarak doku mühendisliği ve nanotıp çalışmaları yürütülmektedir. Son yıllarda oldukça popüler olan kanser tedavisinde kullanılmak üzere immünoteröpatik ilaçların geliştirilmesi, kanser hücrelerinin etiketlenmesi, immünotoksisite ve immün cevap ile ilgili çalışmalar ile uyarılmış pluripotent kök hücrelerin elde edilmesi ve karekterizasyonu ile ilgili çalışmalar yürütülmektedir. Bununla birlikte biyomalzeme geliştirilmesi, özellikle üç boyutlu yazıcı sistemlerinde damar basımının optimizasyonu ve yine son yıllarda oldukça popüler olan doku hücresizleştirme teknikleri çalışılmaktadır. Bu çalışmalar 3 yüksek lisans projesi, 1 öncelikli alan projesi, 1 TÜBİTAK projesi ile desteklenmektedir. Belirtilen çalışmaların yürütülebilmesi için laboratuvar bünyesinde hücre kültür odası, inkübatör, etüv, mikroskoplar, santrifüj gibi temel ekipmanlar mevcuttur.

  

  

 

GEMİ İNŞAATI VE DENİZCİLİK FAKÜLTESİ

İleri Yanma, Isı Transferi ve Turbomakina Laboratuvarı

Davutpaşa Kampüsü, Uygulamalar Bilimler Fakültesi, Merkez Labaratuvarda yer alan “İleri Yanma, Isı Transferi ve Turbomakine Araştırma Merkezi ve Laboratuvarı” 20.08 m2 ve 19.81 m2 iki ayrı laboratuvar alanının yanında 138.74 m2 ve 31.53 m2 olmak üzere toplam 210.16 m2 ortak araştırma alanına sahiptir. Araştırma merkezinde, denizaltılar için havadan bağımsız tahrik sisteminin alt unsurlarını oluşturan, baskılı devreli kompakt ısı değiştirici, katalizör üretimi ve metan katalitik yanması, gaz salmastrası, yüksek devirler için hava yatağı, gemiler için kompakt ısı değiştirici ve içten yanmalı motorlarla ilgili çalışmalar yürütülmektedir.

Elektrik motoru yardımıyla 40.000 rpm’de çalışan bir rotora hava sızdırmazlığı sağlamak üzere yerli ve milli imkanlarla bir gaz salmastrası imal edilmiş ve testleri başarıyla gerçekleştirilmiştir. Denizaltılar ve gemiler için, havadan bağımsız süperkritik karbondioksit Brayton çevrimiyle çalışan yeni nesil kompakt güç sistemlerinin alt sistemi olan devreli baskılı kompakt ısı değiştirici, difüzyon bağlama tekniği ile üretilip deneysel olarak performans analizleri gerçekleştirilmiştir. Şaft çapı 60 mm, nominal devri 96.000 rpm olan bir turbomakinada sorunsuz çalışabilecek, yeterli sönümleme ve katılığa sahip aerodinamik ve aerostatik hava yataklarının tasarım, üretim ve 60000 rpm testleri başarıyla gerçekleştirilmiştir. Metan katalitik yanması için perovskit katalizörler başarıyla üretilmiş, mikro monolitlere kaplanmış ve performans deneylerine başlanmıştır. Katalitik yanma Ar-Ge çalışmaları devam etmektedir.

Süperkritik karbondioksit Brayton güç çevriminde kullanılacak yeni nesil türbin ve kompresörlerle ilgili know-how oluşturulmaya başlanmış ve yakın gelecekte Teknopark İstanbul firmalarıyla ortak proje geliştirilmesi amaçlanmıştır. Birleşik Krallık, Nottingham Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi ile Yıldız Teknik Üniversitesi, Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi arasındaki işbirliğine dayanan ve Mahle Powertrain şirketinin katkısıyla (parçacıklar dahil sıfır karbon, NOx, SOx) çalışan amonyak yakıtlı bir deniz motoru geliştirme projesinin hayata geçirilmesi düşünülmektedir. Ayrıca ısı değiştiriciler ile ilgili deneysel ve simülasyon çalışmalarının geliştirilmesi için çalışmalar devam etmektedir. Savunma sanayi müsteşarlığına denizaltılar için katalitik reaktör geliştirilmesi konusuyla ilgili kapsamlı proje önerisi çalışmaları devam etmektedir. Deneysel çalışmalar, hesaplamalı akışkanlar dinamiği, bulanık mantık, yapay sinir ağları ve genetik algoritma gibi güncel yöntemlerle desteklenmektedir.

  

  

 

İNŞAAT FAKÜLTESİ

Membran Malzemeleri ve Teknolojileri Laboratuvarı

Membran Malzemeleri ve Teknolojileri Laboratuvarı, İstanbul Kalkınma Ajansı’nın 2016 Yılı Yenilikçi ve Yaratıcı İstanbul Mali Destek Programı Kapsamında verilen destekle kurulmuştur. MemtaM’da yer alan üretim cihazları yerli sanayi imkanları ile imal edilmiştir.

Membranlar, su ve atık suların arıtılması, gıda, ilaç, demir-çelik, ağaç işleme, deri, kimya, enerji, sağlık ve benzeri sektörlerde ayrıştırma işlemleri için kullanılmaktadır. Membranlar, filtre işlemini verimli ve güvenilir bir şekilde yerine getirdikleri için ayrıştırma ve saflaştırma aracı olarak farklı sanayi dallarında uygulama alanına sahiptir.

Entegre bir sistemle yerli membran üretimi oldukça önemlidir. Polimer maliyeti, membran üretim maliyetini önemli ölçüde etkilemektedir. MemtaM’da polimer üretimi gerçekleştirilmektedir. MemtaM’da üretilen polimerler kullanılarak tabaka membran üretimi yapılmaktadır. Böylece, hem hammadde ve hem de ürün aynı merkezde üretilebilmektedir. MemtaM’da su kalitesine özgü membran üretimi ve sonuç olarak milli ekonomiye katkı sağlanması hedeflenmektedir.

MemtaM’da üretilen polimerlerin ve membranların kalite kontrolleri Çevre Mühendisliği ve Merkez Laboratuvar’ında bulunan cihazlarla yapılmaktadır.

  

 

KİMYA-METALÜRJİ FAKÜLTESİ

Gıda Tematik Araştırma Ve Uygulama Laboratuvarı

Gıda mühendisliği, temel işlemler ve gıda teknolojileri alanında kurulmuş bir tematik araştırma merkezidir. İçerisinde pilot ölçekli, döner buharlaştırıcı ekstraktör, pilot ölçekli öğütücüler, pilot ölçekli tepsili kurutma makinası, pilot ölçekli ekşi hamur üretim ve ekmek pasta üretimi ve pilot ölçekli et ürünleri üretimi yapacak sistemler bulunmaktadır.

  

 

Süt Teknolojisi Laboratuvarı

Süt ürünlerinin uygulamalı olarak üretilmesi için oluşturulmuş bir pilot tesistir. İçerisinde Çift cidarlı süt pastörizasyon sterilizasyon sistemi, dondurucular ve pilot dondurma makinası bulunmaktadır. Öğrenci uygulamaları ve araştırmalarda kullanılmaktadır.

 

Biyo-Araştırmalar Laboratuvarı

Fakülte bünyesindeki araştırmacıların yaptığı biyolojik kökenli, mikrobiyolojik analizler, genetik analizler, antimikrobiyal analizler, bu laboratuvarda yapılmaktır. 30’ı aşkın mikroskop, otoklav, steril kabin vs tüm cihaz altyapısı mevcuttur.

  

 

Gıda Mikrobiyolojisi Uygulama Laboratuvarı

  

 

Fermantasyon Teknolojileri Laboratuvarı

  

 

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Laboratuvarı

  

 

Seramik İleri Araştırma Laboratuvarı

 

MAKİNE FAKÜLTESİ

Motor Test Laboratuvarı (İçten Yanmalı Motorlar Laboratuvarı)

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) – Türkiye Motor Sanayi AŞ. (TÜMOSAN)  işbirliği 2015-2018 yılları arasında tamamlanan 2.1 Milyon TL bütçeli Yeni Nesil Ağır Hizmet Motoru Geliştirilmesi SAN-TEZ projesi ile başlamış olup, sonrasında ülkemizin özellikle askeri ve ticari anlamda yerli motor ihtiyacını karşılayacak olan projelerde birlikte güç birliği yapmak adına uzun vadeli Ar-Ge projesi çalışmaları şekline evrilmiştir.

Proje kapsamında YTÜ Motor Laboratuvarında 330 kW kapasitesinde motor test hücresi kurulmuş olup, aktif motor dinamometresi, turbo şarj simülatörü, yakıt ölçüm ve şartlandırıcı üniteleri, blow-by ölçüm cihazları, yanma odası ölçüm sistemi,  test kontrol ve otomasyon sistemi entegre edilmiş olup, test hücresi hem yol üstü hem de laboratuvar testlerinde kullanılabilen portatif emisyon ölçüm ünitesi (PEMS) ile emisyon analizlerini gerçekleştirmektedir.  Test sisteminde geliştirme amaçlı tek silindirli motorlar ile 4 ve 6 silindirli gibi prototip motorların testleri de yapılabilmektedir.

  

Tamamlanan proje sonrası Üniversite-Sanayi işbirliğinin daha da fazla arttırılması, yeni projeler geliştirilmesi ve TÜMOSAN’ın motor tedarik alt yüklenicisi olduğu 6X6 ve 8X8 Özel Maksatlı Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç (ÖMTTZA) motor kalibrasyonu,  TÜMOSAN ALP Güç Grubu motor kalibrasyonu ve TÜMOSAN Traktörleri Stage 4 Ticari Traktör motor kalibrasyonun geliştirilmesi anlamında ileriye yönelik görüşmeler sürmektedir. Bu anlamda YTÜ içerisinde kullanılan modern içten yanmalı motor test ünitesine ikili işbirliği kapsamında alt sistemler olarak TÜMOSAN tarafından yatırım yapılmıştır.